Liste des traducteurs experts pour 2024 selon les données officielles de la Cour de Justice du Luxembourg

Directory vun vereedegt iwwersetzer an spezialiséiert op Lëtzebuerg

Fesselen

Den Gerechtegkeet ministère op Lëtzebuerg
den Gerechtegkeet ministère
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg
www.mj.public.lu
Tél: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

Dir wellt eng vereedegt iwwersetzer ze sinn, dir muss direkt maat hinnen kontaktéieren fir die element ze kréien aus den dossier areechen.

Et ass eng lescht ofiziel zu editéieren aus den gerechtegkeet ministère mee daat lescht huet keen informazioun vun emails oder telefonsnummer fir den iwwersetzer astemmen:
http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/liste-des-experts/

Associatioun vun iwwersetzer an dolmetscher vun Lëtzebuerg
Das den equivalent vun den SFT fir Frankräich
http://www.traducteurs-interpretes.lu/

http://www.junglinster.lu/de-DE/Traducteurs%20asserment%C3%A9s.pdf?FileID=publications%2Ftraducteurs%2520asserment%C3%A9s.pdf

D'brochür vun cedies ginn fill informatioun vun den beruff vun die iwwersetzer an dolmetscher op Lëtzebuerger Land. Ze liesen.
http://www.cedies.public.lu/fr/publications/dossiers-metiers/lettres-sciences-humaines-communication/metiers-traduction-interpretation/brochure.pdf

Belag aus express dossier

Fir éng direkt prise en charge vun ihren dossier aus die directory equip vun vereedegt iwwersetzer aus Lëtzebuerg, merci fir die formulär ausfellen hannergrond
Äert numm an virnumm:
Äert address:
Äer sid profezionnel: nee | jo
Äert sociétéit oder organizazioun:
Telefonsnummer:
Email:
Commentaire
(typ op den dokument, sprooch source, sprooch aschéissen,…):
Waat fir eng résultaat vun 4 + 29

Directory vun veerdegen iwwersetzer op Lëtzebuerg
contact@annuaire-traducteur-assermente.lu
* fir all renseignement op der gesetslech frame vun die veerdegen Eisen bureau sin op vun 9h bis 12h an vun 13h bis 17h vun Méindes zu Fréides – tel +352 279 91 284
TTI EUROPE SA 13 Avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg - LUXEMBOURG


Fir ihren wessen an bewéegen rechter, virun allem die virgesin vun ihren awëllegung um utilizatioun vun die donnéeën gesaamelt vun desen formulair, keen tier wann ech glift konsultéieren eisen charta vertraulecht an die protektioun op die donnéeën perséinlech.
Dear fennt och die personalien vun den Entsender zu den donnéeën protektioun esou wie all informatiounen betreffend d’identitéit vun den behandelung responsable, oder nach die informatiounen betreffend die zéit vun die conservatioun op die donnéeën.NB :  TTI EUROPE SA an die directory op die vereedegen iwwersetzer vun lëtzebuerg deklinéiert all responsabilitéit vun iwwersetzer selektioun an die kalitéit vum service daat sie ginn. Mier huelen nemmen die reclamatioun projekter punctuel daat mir ginn. Fir all fro odere devis merci fir schécken eis en email zu : contact@annuaire-traducteur-assermente.lu oder telefonéieren um : + 352 661 75 04 18

Eisen Partner Iwwersetzer

Directory vun vereedegt iwwersetzer vun Frankräich – 4000 iwwersetzer expert duerch d’Cour Appel Franséisin.

TTI NETWORK as den eischten Netz op beruffssituatioun iwwersetzer op Europa fir express iwwersetzen ouni supplement noutstand mat méi wie 6000 iwwersetzer spezialiséiert an méi wie 22 dommän op kompetenz